25Fffbce0a612d2d6108a372627c3a39912f74ba

HF

HF tilpasset dig. 

Læs en hel HF over 2, 2.5 eller 3 år. 

Bliv klar til videregående uddannelse med en af vores fleksible HF-løsninger. 

Om HF 

En HF er en gymnasial uddannelse, der giver adgang til mange videregående uddannelser.

Med en hel HF hos os får du mulighed for at sammensætte et målrettet uddannelsesforløb, som passer til dig. Og du kan lave ændringer undervejs, hvis du får brug for det.

Læs en hel HF over 2, 2,5 eller 3 år. Ved at forlænge dit forløb får du mere luft i dit skema. Dette kan være en fordel – fx hvis du vil have tid til børn, job eller andet.

 

Få indflydelse på fagsammensætning og niveauer. Du kan også få merit for fag, du har gennemført tidligere.

Du får mulighed for at udvikle dig i en karakterfri hverdag, og du kan selv præge sammensætningen af dine fag. 

Kombiner forskellige undervisningsformer for en mere fleksibel hverdag

46C51f5df002e2bd496f4996b2853676834e6075
8077055B963500b7f69b77e5b66e58e57e2dba8e

Online, ordinær eller kombi?

Kombiner forskellige undervisningsformer i en fleksibel hverdag.

Du kan vælge den almindelige klasseundervisning, du kan vælge netundervisning, du kan vælge aftenundervisning - eller du kan vælge en kombination af det hele. På den måde kan du sammensætte en hverdag, som passer godt til dig og din livssituation.

Få hjælp af vores vejledning til at sammensætte skema, eller tjek vores webshop. 

 

HF-fagudbud 2023/2024

Biologi

Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø.

Hvordan er celler bygget op? Hvorfor har vi brug for kulhydrater, fedtstoffer og proteiner? Hvad er et økosystem? Og hvordan virker enzymer? Det er blot et par af de spørgsmål, du bliver klogere på med biologi i gymnasiet. 

Overordnet lærer du at forklare og benytte biologisk teori og arbejdsmetode samt at gennemføre observationer og undersøgelser. Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som:

 • menneskets fysiologi
 • cellers opbygning, funktion og evolution
 • genetikkens molekylære og cellulære grundlag
 • respiration, fotosyntese og gæring
 • økologi, herunder undersøgelse af et økosystem
 • evolutionsteori, herunder betydningen af samspillet mellem arv og miljø
 • enzymers opbygning og funktion

Billedkunst

I billedkunst får du både praktisk og teoretisk viden om maleri, skulptur, installation og arkitektur som udtryksform.

Du arbejder med både selv at skabe og med at analysere og forholde dig til andres værker, herunder væsentlige værker fra forskellige historiske perioder.

Du lærer at forklare forskellen mellem personlig kunstoplevelse og analytisk tilgang. Du får viden om kunstvidenskabelig terminologi og lærer at analysere egne og andres billeder ud fra forskellige forskningsbaserede metoder. Faget har både en teoretisk og en praktisk dimension.

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som:

 • Praktisk, analytisk og teoretisk undersøgelse af almene, kunstfaglige og æstetiske problemstillinger
 • Visuelle værker, fænomener og kulturer
 • Forskellige analytiske tilgange til at forstå visuelle fænomeners form, indhold og kontekst
 • Forskellige teorier til at belyse almene, kunstfaglige og æstetiske problemstillinger
 • Ideerne og strategierne bag visuelle udformninger

Dansk

I dansk i gymnasiet dykker du ned i det danske sprog, litteratur og medier. Du kommer bl.a. til at arbejde med grammatik, litteraturteori og flere former for analyse.

Dansk A er et obligatorisk fag på alle fire gymnasiale uddannelser, og du har faget gennem hele din uddannelse.

I dansk A er der primært fokus på tre kerneområder: sprog, litteratur og medier. Herunder kommer du bl.a. til at beskæftige dig med emner som: 

 • sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik
 • forskellige former for analyser
 • genrebegreber
 • litteraturteori og litterær metode
 • litteratur-, kultur-, og bevidsthedshistoriske fremstillinger
 • visuel information, herunder faste og levende billeder
 • mediernes udvikling, form og indhold
 • digitale medier og forskellige teknikker til analyse og fortolkning af disse

Du lærer dermed bl.a. at udtrykke dig præcist og nuanceret både mundtligt og skriftligt. Du lærer at analysere og vurdere tekster fra forskellige medier, og du lærer at analysere, fortolke og perspektivere digitale medier og medieproduktioner. 

Engelsk

Med engelsk i gymnasiet får du et solidt kendskab til det engelske sprogs mundtlige og skriftlige udtryksformer.

Engelsk er et obligatorisk fag i gymnasiet. For stx, hf og htx er det obligatorisk på B-niveau, mens det på hhx er obligatorisk på A-niveau.

Du får undervisning i at analysere engelsk sprog grammatisk og stilistisk, og du får et bredt kendskab til historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA. Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som:

 • det engelske sprogs grammatik, ortografi og tegnsætning
 • kommunikationsformer og kommunikationsstrategier
 • tekstanalytiske begreber
 • nyere engelsk skønlitteratur, faglitteratur og mediestof
 • et bredt udvalg af skønlitterære tekster fra forskellige perioder
 • væsentlige strømninger i britisk og amerikansk litteraturhistorie
 • historiske og aktuelle forhold i andre dele af den engelsktalende verden

Filosofi

I filosofi beskæftiger du dig med filosofiske problemer og argumentation, og du lærer at diskutere filosofiske teorier og etiske dilemmaer.

Har mennesket en fri vilje? Hvad er et godt samfund? Og hvordan er det muligt at vide noget? Det kan være nogle af de grundlæggende spørgsmål, som du beskæftiger dig med i faget filosofi i gymnasiet.

Filosofi dækker over mange områder, og du vil fx få viden om teoretisk og praktisk filosofi og et generelt overblik over de væsentligste tidsperioder i filosofi- og idehistorien.

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som:

 • erkendelsesteori
 • human-, samfunds- og naturvidenskabernes videnskabsteori
 • naturvidenskabernes filosofi
 • metafysik
 • etik
 • samfundsfilosofi
 • livsfilosofi
 • argumentationsteori og logik

Fysik

Kvantefysik, elektriske kredsløb, energi, bølger og mekanik er et par af de emner, du kommer til at beskæftige dig med, når du har fysik i gymnasiet.

Overordnet lærer du om fysisk tankegang og at arbejde med fysiske metoder. Du opnår forståelse for centrale områder af den klassiske og den moderne fysik. Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som:

 • Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede
 • Energi
 • Elektriske kredsløb
 • Bølger, herunder lyd og lys som eksempler på bølger
 • Kvantefysik, herunder fotoners energi, radioaktivitet m.m.
 • Mekanik, herunder tyngdekraft og Newtons love m.m.

Geografi

I naturgeografi beskæftiger du dig med jordens grundlæggende naturprocesser og naturforhold og deres betydning for menneskets livsvilkår.

Hvordan er det danske landskab dannet? Hvorfor sker der klimaændringer? Hvordan er det globale kulstofkredsløb? Det er blot et par af de spørgsmål, du kan støde på, når du beskæftiger dig med naturgeografi.

Overordnet får du med faget en forståelse af jordens og livets udvikling i et langt tidsperspektiv, du lærer om dens opbygning i tektoniske plader, og du får viden om jordskælv, vulkaner og klimasystemet med vinde og havstrømme.

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som:

 • Jordens, livets og landskabernes udviklingsprocesser og udviklingshistorie i lyset af aktuelle ressource- og miljøforhold
 • Klima og klimaændringer, de natur- og samfundsmæssige faktorer, der påvirker det, samt dets betydning for menneskets livsvilkår
 • Vand, vandressourcer og deres udnyttelse
 • Energi, energistrømme, energiressourcer og energiteknologi
 • Produktion, forbrug, teknologi, ressourcer og bæredygtighed
 • Analyse og tolkning af kort og andre rumlige mønstre
   

Historie

I historie lærer du om historiske begivenheder og samfundets udvikling fra oldtiden til i dag.

Historie er et obligatorisk fag i gymnasiet. På stx skal du have det på A-niveau, mens du på hf og htx skal have det på B-niveau.

I faget historie får du undervisning i centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og i verdenshistorien. Du lærer at undersøge historiske emner og at formidle resultatet både mundtligt og skriftligt. Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som:

 • Dansk historie og identitet
 • Hovedlinjerne i europæisk historie fra antikken til i dag
 • Natur, teknologi og produktion i historisk og nutidigt perspektiv
 • Centrale kulturmøder i europæisk historie
 • Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv
 • Ideologiernes kamp i det 20. århundrede
 • Nye grænser og konflikter

Kemi

I kemi arbejder du med kemiske stoffer og reaktioner både i teori og praksis. Du lærer bl.a. om stoffers opbygning, kemisk sprogbrug og atommodeller.

I kemi får du kendskab til kemiens centrale begreber og eksperimentelle arbejdsmetoder sammen med en forståelse for stoffers opbygning og kemiske reaktioner.

Overordnet lærer du at forklare og benytte kemiens teori og arbejdsmetode samt at gennemføre observationer og undersøgelser på forsvarlig vis. Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med:

 • Stoffers opbygning
 • Mængdeberegninger
 • Kemiske reaktioner
 • Stofkendskab
 • Eksperimentelt arbejde

Matematik

Tal, beregninger, statistik og geometri er nogle af de områder, du bliver dygtiggjort i, når du har matematik i gymnasiet.

Matematik er et obligatorisk fag i gymnasiet. Langt de fleste skal have matematik på B-niveau, men vælger du en studieretning, hvor du har tre eller flere sprog, kan du nøjes med matematik på C-niveau. Det er også muligt at få matematik på A-niveau.

Overordnet arbejder du med simple formler samt at beskrive og løse simple problemer med matematisk indhold. Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som:

 • Ligninger
 • Statistisk behandling af talmateriale
 • Variabelsammenhænge
 • Forholdsberegninger
 • Differential- og integralregning
 • Rumgeometri

Psykologi

I psykologi lærer du at analysere og reflektere over psykologiske forhold af både faglig og almen karakter.

Du lærer om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder. Du får kendskab til fagets hovedområder, primært i forhold til det normalt fungerende menneske. Du får bl.a. viden om menneskets udvikling, herunder betydningen af arv, miljø og kultur samt psykologiske og sociale forholds betydning for læring og motivation.

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som:

 • Socialpsykologi
 • Udviklingspsykologi
 • Kognition og læring
 • Personlighed og identitet

Religion

I religion lærer du om kristendom og islam samt buddhisme eller hinduisme. Faget giver dig viden om religioners påvirkning af samfundet og kulturen, både i moderne og historisk tid.

Med en viden om de centrale verdensreligioners lære, ritualer og profetisme, om religionskritik og historiske bevægelser, lærer du bl.a. at diskutere religion i forhold til den aktuelle globalisering.

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som: 

 • Kristendom set i globalt perspektiv, samt europæiske og danske fremtrædelsesformer
 • slam set i globalt perspektiv, samt europæiske og danske fremtrædelsesformer
 • Buddhisme eller hinduisme, herunder tekster fra religionernes tidlige udviklingshistorie og nutiden
 • Væsentlige sider af yderligere mindst én valgfri religion

Samfundsfag

I samfundsfag lærer du om sociologi, politik og økonomi. Du får indsigt i de grundlæggende problemstillinger i samfundet og i samfundsfaglige beslutningsprocesser, og du opnår kendskab til enkle teorier og metoder.

Samfundsfag findes på A-, B- og C-niveau, og det er obligatorisk på C-niveau på alle gymnasiale uddannelser. Det samme gælder på alle erhvervsuddannelser med eux.

Du får bl.a. undervisning i at sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre. Ligeledes får du viden om politiske og økonomiske retninger. Du undersøger fx konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskuterer løsninger. Du lærer desuden at formidle  sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af enkle modeller, tabeller og diagrammer samt egne beregninger og at formulere dig skriftligt og mundtligt om et emne.

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med følgende emner:

 • Sociologi, der fx kan handle om massemedier og politisk meningsdannelse, kulturelle mønstre og identitetsdannelse
 • Politik, der fx kan handle om politiske grundholdninger, demokratiopfattelser, betydningen af retssystemet samt forskellige typer af politiske systemer
 • Økonomi, der fx kan handle om velfærdsprincipper, det økonomiske kredsløb og globaliseringens betydning for Danmark
 • Metode, herunder kvalitativ og kvantitativ metode
Billede af elever der skriver post-its

Hel HF eller fagpakke? 

En fagpakke er den hurtigste vej, når du er sikker på, hvad det er, du skal i fremtiden. Fokuser på fag, der er relevante for dig og forkort din studietid. 

Læs mere om Fagpakkerne

Plads til særlige behov 

Der kan være flere ting, der kan gøre det svært at gennemføre en HF på helt almindelige vilkår.

Heldigvis kan du hos os udnytte de fleksible muligheder til at få en mere rummelig hverdag. Eksempelvis, hvis du har børn, eller hvis du har en diagnose, som giver dig behov mere ro og ekstra tid.

Læs mere om særligt støtte og dispensation her. 

Vigtige datoer på HF

30

Sep

Ansøgningsfrist for sommeroptag 2024

Se kalender og ferieplan

Har du spørgsmål?

Adgangskrav HF

Du skal være min. 18 år (mulighed for dispensation i særtilfælde)

Du skal have afsluttet min. 9. klasse - og du skal have været ude af folkeskolen i mindst ét år – eks. i arbejde eller i en 10. klasse, eller have en 10. klasses eksamen.

Du kan evt. genopfriske fag på 8.-10. klasse-niveau - enten inden du starter, eller mens du læser din HF.

 

HF-fag

 • Billedkunst C
 • Biologi B og C
 • Dansk A
 • Engelsk A, B og C
 • Fysik B og C
 • Geografi C
 • Historie B
 • Kemi C og B
 • Matematik A, B og C
 • Psykologi B og C
 • Religion C og B
 • Samfundsfag B og C

Pris: 550 kr. pr. fag.

 

 • Filosofi C

Pris: 1400 kr.

 

Du kan søge om refusion af din deltagerbetaling - du kan altså få hele eller dele af beløbet tilbage igen. Læs mere om refusion af deltagerbetaling.

Deltagerbetaling

Du skal betale for dine fag på VUC. Du kan få dette deltagergebyr tilbage enten når du er færdig med din HF eller løbende over din SU.

HF-fag koster 550 kr. pr. fag/niveau (med undtagelse af filosofi C og kulturforståelse C, som koster 1400 kr.).

Du skal ikke betale hele din HF på én gang - du betaler for de enkelte fag, når du starter på dem.

Du er først tilmeldt et fag, når du har betalt deltagergebyret.

Refusion af deltagerbetaling

Du skal betale for dine fag på VUC. Du kan få dette deltagergebyr tilbage enten når du er færdig med din HF eller løbende over din SU. Refusionen gælder også for fagpakker, men kun for de fag der er adgangsgivende til den uddannelse, du søger ind på. Kontakt receptionen eller studievejledningen for mere information.  

 

Selvstuderende

Ved selvstudium gælder samme priser som ved ordinær undervisning.

 

Kontakt os for yderligere info om selvstudium.

Økonomi under uddannelse

SU

HF som net - kombination eller fuldt skema

Fag over nettet giver fleksibilitet i et skema. Det kan give god mening at kombinere net og ordinær undervisning. Fag på net tilbyder også en udskudt opstart, uden tab af undervisningstimer. Dette betyder at fag på net kan tælle for flere undervisningstimer, og dermed gøre det muligt med færre fag for at få adgang til SU. 

 

Kontakt vejledningen for mere information SU-timer, fag på net og sammensætning af skema. 

;