Værd at vide om eksamen

051A16b07261ac9b0f6118ce2e1bacae14cc41db

Du er automatisk tilmeldt eksamen i dine fag.

 

Det er vigtigt, at du læser vores Prøve- og eksamensreglement, inden du skal til eksamen.

Heri kan du bl.a. læse om;

 • Tilmelding og framelding til eksamen
 • Mødetidspunkter og konsekvenser af at komme for sent
 • Hjælpemidler
 • Uretmæssig hjælp og snyd
 • Særlige prøvevilkår
 • Klageprocedure og klagefrister
 • Sygdom

 

Se også oversigterne over tilladte hjælpemidler, så du er sikker på, hvilke hjælpemidler du må medbringe til eksamen. Du finder oversigten nederst på siden. 

Findvejtil Eksamensplan

Eksamensplan

Du finder vej til din eksamensplan gennem Ludus

 

Find din eksamensplan ved at logge ind på Ludus:

 • Klik på Kursist
 • Derefter klikker du på Eksamensplan.
 • Her kan du se dine eksamenstider. 

 

Find mere hjælp gennem vores IT-vejledninger: IT-vejledninger

Eksamensplan

Du finder vej til din eksamensplan gennem Ludus

 

Find din eksamensplan ved at logge ind på Ludus:

 •  Klik på Kursist
 • Derefter klikker du på Eksamensplan. Her kan du se dine eksamenstider. 

 

Hvem kan aflægge prøve

For at af­læg­ge prøve i et fag, skal du have:

 • fulgt un­der­vis­nin­gen i det på­gæl­den­de kur­susår

 • ud­vist stu­di­e­ak­ti­vi­tet – del­ta­get i un­der­vis­nin­gen, af­le­ve­ret skrift­ligt ar­bej­de, del­ta­get i es­kur­sio­ner/ la­bo­ra­to­ri­e­for­søg/anden un­der­vis­nings­ak­ti­vi­tet

 • af­le­ve­ret even­tu­el­le pro­jektop­ga­ver, sy­nop­sis, prø­ve­op­læg eller lig­nen­de, hvis af­le­ve­ring af en sådan er en for­ud­sæt­ning for del­ta­gel­se i prø­ven

 • ind­be­talt even­tu­el del­ta­ger­be­ta­ling for faget

Som selv­stu­de­ren­de kan du kun af­læg­ge prøve, når der i for­vej­en af­hol­des prøve i det fag og det ni­veau, du gerne vil til prøve i.

Find din eksamensplan

Du finder din eksamensplan i Ludus
Se evt. vores guide i It-vejledninger på Sharepoint

Planen offentliggøres forud for eksamensperioden. I planen kan du se tid og sted for alle dine eksaminer.

HUSK at tjekke din eksamensplan løbende helt frem til eksamensdagen - der kan ske ændringer.

Hvis du ønsker at blive meldt fra eksamen

Hvis du ønsker at blive meldt fra en eller flere eksaminer, skal du tale med en studievejleder.

Bemærk, at det kan have konsekvenser for din ret til SU.

Særlige vilkår til eksamen

Hvis du har en diagnose eller andre vanskeligheder, som giver ret til dispensation fra de almindelige eksamensregler, kan du få lov at gå til eksamen på særlige vilkår.

Hvis du er syg på eksamensdagen

I tilfælde af sygdom på eksamensdatoen, skal du kontakte os hurtigst muligt på tlf. 9627 5800.

Det er vigtigt, at du melder dig syg til os INDEN prøvens start - ellers tæller det som et eksamensforsøg.

Du skal have udstedt en lægeerklæring, som dokumenterer sygdommen. Du skal selv betale for lægeerklæringen.

Hvis du ikke kan dokumentere sygdom med lægeerklæring, anses det som uretmæssig udeblivelse. Det kan få konsekvenser for din SU. 

 

Der afholdes sygeeksamen på HF - husk, at du selv skal tilmelde dig sygeeksamen.

På AVU er der desværre ikke mulighed for sygeeksamen, og du kan derfor først gå op igen næste gang, der afholdes ordinær eksamen i faget.

Sygeeksamen (HF)

Hvis du har været forhindret i at deltage i eksamen, kan du søge om lov til at komme til sygeeksamen.

Bemærk; For at kunne komme til sygeeksamen, skal du have overholdt reglerne for sygemelding i forbindelse med den pågældende eksamen.

Du skal selv sørge for at tilmelde dig sygeeksamen via linket.

Klagemuligheder

Du har mulighed for at klage over prøver.

Hvis du vil klage over en prøve, skal du skrive en skriftlig klage til VUC Holstebro-Lemvig-Struer. I klagen skal du forklare, hvad du ønsker at klage over, og hvorfor. Det er vigtigt, at du giver en klar og saglig begrundelse for din klage. Man kan ikke klage sammen med eller på vegne af andre.
Klager kan vedrøre eksamensgrundlaget (prøvespørgsmål/opgaver), prøveforløbet, og/eller bedømmelsen. 


Hvis du ønsker at klage, kan du henvende dig til VUC Holstebro-Lemvig-Struer og få udleveret en kopi af prøven samt din egen besvarelse, hvis det var en skriftlig prøve.

Klager skal afleveres til VUC Holstebro-Lemvig-Struer senest to uger efter, du har modtaget bedømmelsen. Bemærk venligst, at alle klager skal være indgivet senest den sidste hverdag i juni, uanset hvornår bedømmelsen blev modtaget.

 

Når du har indgivet en klage, vil VUC Holstebro-Lemvig-Struer vurdere, om klagesagen skal behandles yderligere, eller om klagen skal afvises som åbenbar grundløs.
Hvis din klage bliver afvist, vil du modtage en skriftlig begrundelse for, hvorfor din klage vurderes at være grundløs.

Hvis VUC Holstebro-Lemvig-Struer vurderer, at din klage kan være begrundet, indhenter VUC Holstebro-Lemvig-Struer udtalelser fra eksaminator og censor med en frist på normalt højest to uger. Du modtager herefter disse udtalelser, og har normalt en uge til at komme med eventuelle kommentarer skriftligt.

Herefter afgør VUC Holstebro-Lemvig-Struer om

 • der skal foretages en ombedømmelse – det vil sige, at den opgave/besvarelse, du har lavet, bliver vurderet igen
 • du skal tilbydes en ny prøve
 • du ikke får medhold, og klagen afvises

 

 

VUC Holstebro-Lemvig-Struer sender sin afgørelse med en skriftlig begrundelse til dig, eksaminator, censor og eventuelle andre berørte eksaminander.

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen, kan du indbringe din klage for kvalitets- og tilsynsstyrelsen senest to uger efter modtagelsen af VUC Holstebro-Lemvig-Struers  afgørelse.

Se evt. også Eksamensbekendtgørelsen BEK nr. 862 af 16. august 2012

Eksamensbeviser

Du kan finde både gamle og nye eksamensbeviser på www.minkompetencemappe.dk. 

;